ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ


1.  Mówimy do siebie po imieniu.

2.  Słuchamy innych i nie przerywamy im podczas wypowiadania się.

3.  Słuchamy poleceń prowadzącego zajęcia.

4.  Bierzemy aktywny udział w zajęciach.

5.  Jeśli coś wydaje się trudne, podejmujemy próby poradzenia sobie z zadaniem.

6.  Zawsze możemy prosić o pomoc, informacje, dodatkowe wyjaśnienie polecenia.

7.  Każdy ma prawo do popełniania błędów, poszukiwań, prób.

8.  Nie oceniamy pomysłów innych.

9.  Uwagi i komentarze na temat pracy innych wypowiadamy tylko na ich prośbę lub prośbę prowadzącego zajęcia.

10. Przestrzegamy zasad dobrego zachowania oraz bezpieczeństwa.

11. Uwagi na temat przebiegu zajęć i swoje propozycje zmian, a także pomysły zgłaszamy prowadzącemu zajęcia.


NIECH INNYM BĘDZIE Z NAMI MIŁO


a)   Zwracamy się do wszystkich z szacunkiem

b)   Słuchamy się nawzajem

c)    Czekamy spokojnie na swoją kolej, np. do pracy i zabawy przy komputerze

d)   Zachowujemy się cicho

e)   Dbamy o sprzęty i wyposażenie świetlicy

f)    Konflikty rozwiązujemy pokojowo, a razie potrzeby prosimy o pomoc w rozstrzygnięciu sporu

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH


a)   Ze świetlicy wychodzimy tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela

b)   W czasie zabaw ruchowych uważamy na innych i na siebie

c)    W czasie gier stosujemy się do zasad i poleceń nauczyciela

d)   W sali poruszamy się spokojnie